Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 298820
 • 31/2019 Dostawa preparatów do dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę preparatów do dezynfekcji.

  Termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r., do godziny 12:00.

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy, ochrona danych osobowych (RODO) w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego cd. w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   75 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał nr 1..docx
   14 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2..xlsx
   23 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy zał. nr 3..docx
   22 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4..docx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedź na pytanie.pdf
   145 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania cd..pdf
   149 KB Pobierz
 • 27/2019, Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro, w sprawie zamówienia na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala.

  Termin składania ofert do 10 12.2019 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Szpitala.

  Treść ogłoszenia oraz specyfikacji w załączniku.

  W załączeniu pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

 • 26/2019 dostawa gazów medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający informuje, że postępowanie pt. :Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen na rzecz Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi”, 

  nr referencyjny: ZP/52/GAZY MEDYCZNE /2019/UE zostało opublikowane - nr ogłoszenia w TED:  2019/S 224-549066.

  Data wysłania do DU UE 15.11.2019 r., data publikacji 20.11.2019 r.

   Jest to postępowanie grupowe prowadzone przez Szpital Praski Sp. z o.o.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/ w dniu 23.12.2019 roku, do godz. 09:20

 • 24/2019 odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych.

  Termin składania ofert do dnia 8.11.2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie i SIWZ w załączniku.

  Data ogłoszenia w BZP 30.10.2019 r.

  Lista złożonych ofert w załączniku.

  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie -odpady.pdf
   278 KB Pobierz
  • SIWZodpady.odt
   31 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.pdf
   44 KB Pobierz
  • wybór oferty E..pdf
   48 KB Pobierz
 • 20/2019 zakup i dostawa srodków do dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający informuje, że bierze udział w postępowaniu grupowym na zakup i dostawę środków do dezynfekcji. Postępowanie prowadzone jest przez Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro. Ogłoszenie, SIWZ i formularze znajdują się na platformie zakupowej https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji.

  Numer postępowania grupowego: 88-W-D-09-2019

 • 23/2019, Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowychza rok 2019 i 2020

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020.

  Termin składania ofert do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, formularz oferty oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  • ogłoszenie.pdf
   236 KB Pobierz
  • formularz oferty Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   159 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   73 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   55 KB Pobierz
 • 21/2019 Dostawa kompletu narzędzi do histeroskopu

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro  na dostawę kompletu narzędzi do histeroskopu.

  Termin składania ofert do dnia 28.10.2019 r. do godz. 14:00.

  Ogłoszenie, formularz oferty i właściwości techniczno-użytkowych w załączniku

  Informujemy, że w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

  Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 31.10.2019 r. do godz. 14:00

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   74 KB Pobierz
  • wzór oferty,.załącznik nr 1.docx
   14 KB Pobierz
  • Wł. tech. histeroskop, załącznik 2.doc
   59 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy, załącznik 3.doc
   84 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   41 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz
 • 19/2019 Dostawa rękawic medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę rękawic medycznych.

  Termin składania  ofert do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.10.2019 r. do godz. 10:00

  Zmiana ogłoszenia i zmiana treści SIWZ w załączniku (zmiana ilości rękawic w części 2)

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie rękawice 2019.pdf
   641 KB Pobierz
  • SIWZ, Rękawice.doc
   175 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   20 KB Pobierz
  • odpowiedzi na pytania.pdf
   584 KB Pobierz
  • zmiana treści SIWZ.pdf
   46 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   50 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy część 2-poprawiona.xlsx
   11 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   78 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   254 KB Pobierz
 • 18/2019 dostawa gazu ziemnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 221 000 euro na dostawę gazu ziemnego.

  Termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godz. 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie UZP 10.09.2019 r.

  Ogłoszenie, SIWZ oraz formularz cenowy w załącznikach.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Pytanie Wykonawcy i  odpowiedź Zamawiającego w załączniku (cd.)

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

   

  • ogłoszenie.odt
   19 KB Pobierz
  • SIWZ.odt
   25 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (1).xlsx
   14 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   114 KB Pobierz
  • odp. pyt. 2.pdf
   48 KB Pobierz
  • protokół z otwrcia ofert.pdf
   40 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   52 KB Pobierz
 • 14/2019 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro.

  Termin  składania ofert do dnia 2.08.2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii Szpitala

  SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy, ogłoszenie i właściwości techniczno-użytkowe w załącznikach.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 24.07.2019 r.

  Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w oparciu o art. 38. ust. 1. p. 3) iust.6. ustawy z dnia 29.01.2004 r. (z póź. zmian.) Prawo zamówień publicznych.Termin składania ofert po zmianie 6.08.2019 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  zmiana ogłoszenia w załączniku

  Informacja z otwarcia złożonych ofert w załączniku.

  Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 4 zamówienia w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w część 3 zamówienia w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   514 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   182 KB Pobierz
  • Właściwości techniczne.doc
   394 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   53 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia 2.pdf
   55 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   1.21 MB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   75 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   107 KB Pobierz
  • wybór oferty część 3.pdf
   108 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa