Standardy Ochrony Dzieci

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Polityka Ochrony Dzieci

Preambuła

"Mądrością dziecka jest ufność" (Jan Twardowski)

Jako Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów, aby nigdy nie stracili tej ufności i wiary w opiekujących się nimi dorosłych. Dlatego naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez Naszych pracowników jest działanie na rzecz zdrowia, dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy Szpitala traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby i bezpieczeństwo. Realizując te cele, działamy w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Szpitala oraz swoich kompetencji.

§1

Bezpieczna rekrutacja personelu

Każdy pracownik / współpracownik/wolontariusz/stażysta/student jest weryfikowany pod kątem niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

§2

Szkolenia dla personelu

Dla osób nowozatrudnionych ( niezależnie od formy współpracy)

Obowiązkowe szkolenie z:

Dla wszystkich pracowników/ współpracowników szkolenie przypominające – raz do roku

 §3

Procedura interwencji oraz standardowe opisy postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

P – 78 Polityka oraz Procedury Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem - Załącznik nr 2 Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ

P - 57 CO 3/1 Procedura – NIEBIESKA KARTA   - Postępowanie z pacjentami, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie

P - CO 3/3 Procedura postępowania z osobą nieletnią - ofiarą przemocy seksualnej

§4

Zasady bezpiecznych relacji pacjent – personel medyczny

Zasady określają ramy profesjonalnych, bezpiecznych relacji z dzieckiem - pacjentem a także wskazują dobre praktyki oraz zachowania, które nigdy nie powinny mieć miejsca w stosunku do małoletniego

 §5

Zasady korzystania z Internetu

Szpital, zapewnia dzieciom dostęp do Internetu. Szpital informuje rodziców i opiekunów prawnych na temat zabezpieczeń sieci internetowej. Szpital dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju

 §6

Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka

Zakazane jest utrwalanie wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Szpitala bez pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Jeżeli wizerunek stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

 §7

Zasady i sposób udostępniania Polityki Ochrony Dzieci personelowi

Niniejsza Polityka wraz z przywołanymi dokumentami stanowi integralną część Procedury P – 78 Polityka oraz Procedury Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem jest dostępna na Dysku Publicznym w folderze Akredytacja/ ISO Procedury i Instrukcje w pliku Standardy Ochrony Małoletnich oraz w folderze Prawne zakładka Zarządzenia plik 2024

Każdy nowoprzyjęty pracownik ma obowiązek zapoznania się z Procedurą P – 78 Polityka oraz Procedury Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i potwierdzenia tego faktu poprzez podpisanie stosowanego Oświadczenia.

Załączniki

  • Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.pdf
    620.01 KB Pobierz
  • Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem.pdf
    553.69 KB Pobierz
  • Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem – wersja dla dzieci.pdf
    480.41 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa