Udostępnienie dokumentacji medycznej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Dla Pacjenta

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

  • Instrukcja dla PACJENTA

   • 1

    Pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa pisemny (odręczny lub zgodny z przykładowym wnioskiem w załączniku Nr 1 do Regulaminu Archiwum Dokumentacji Medycznej – Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, bieżącej i archiwalnej) lub ustny „Wniosek o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej/ odpisu książeczki zdrowia dziecka” lub elektronicznie na adres: statystyka@szpitalmadalinskiego.pl.

    Wniosek jest dostępny:

    • na Oddziałach w Sekretariatach medycznych Szpitala,
    • w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej,
    • w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ – sekcja Archiwum (dalej zwanej DDMSiKzNFZ),
    • na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny www.szpitalmadalinskiego.pl
   • 2

    W trakcie hospitalizacji Pacjent/ka ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej z procesu leczenia. Dokumentacja jest przeglądana przez Pacjenta/kę lub osobę przez nią upoważnioną w obecności lekarza prowadzącego lub lekarza kierującego Oddziałem. W powyższym przypadku nie jest wymagane pisemne sporządzenie „Wniosku”.

   • 3

    Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (na podstawie przykładowego oświadczenia osoby bliskiej wg załącznika nr 4).

   • 4

    Kserokopia/wyciąg/odpis/forma elektroniczna dokumentacji medycznej udostępniana jest przez pracownika DDMSiKzNFZ zgodnie z zaznaczoną we wniosku dyspozycją.

   • 5

    Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu x cena jednostkowa zgodna z obowiązującym Cennikiem Szpitala. Na podstawie ustawy art. 28, ust.2a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3 ww. ustawy

   • 6

    Cena jednostkowa kopii/wyciągu/odpisu ustalana jest na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 52 poz. 417 z 2009 roku) przez Koordynatora ds. Kontrolingu i wprowadzana jest do Cennika Szpitala poprzez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora.

   • 7

    Pacjent lub upoważniona przez niego osoba uiszcza wyliczoną kwotę 5555m\7 w Izbie Przyjęć i kwituje odbiór kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej na złożonym wcześniej Wniosku.

     

     

   Załączniki

   • Zal nr 1_Wniosek pacjenta_Przykład.pdf
    443.44 KB Pobierz
   • Załacznik nr 4 Ośwadczenie osoba bliska.pdf
    420.66 KB Pobierz
  • Instrukcja dla celów dydaktyczno-naukowych

   • 1

    Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej, niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej), do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki.

   • 2

    Wniosek składa się w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

   • 3

    Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną do udostępnienia dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora, student, doktorant lub słuchacz ustala z pracownikiem DDMSiKzNFZ – Sekcja Statystyki, termin wglądu do dokumentacji medycznej lub inną formę udostępnienia dokumentacji medycznej.

   • 4

    Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych Pacjenta.

   • 5

    Udostępnienie do wglądu dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego.

   • 6

    Kopiowanie lub inne utrwalanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Szpitala.

   • 7

    Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba.

   • 8

    Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej.

   Załączniki

   • Załącznik nr 2 Cele naukowo-dydaktyczne.pdf
    370.49 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa