Unijna dotacja dla Szpitala przy ul. Madalińskiego 25

Unijna dotacja dla Szpitala Specjalistycznego

im. Świętej Rodziny

przy ul. Madalińskiego 25

      Bli­sko 24 mln zł otrzy­ma sto­łecz­ny Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im. św. Ro­dzi­ny z fun­du­szy unij­nych na mo­der­ni­za­cję pla­ców­ki. To 70 proc. war­te­go 35 mln zł pro­jek­tu; resz­ta sumy po­cho­dzić bę­dzie z bu­dże­tu mia­sta. W czwar­tek pod­pi­sa­no umowę na do­fi­nan­so­wa­nie.

     Umowę pod­pi­sa­li w sie­dzi­bie szpi­ta­la mar­sza­łek wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Adam Stru­zik oraz dy­rek­tor pla­ców­ki prof. Bog­dan Cha­zan.

     Dzię­ki 24 mln zł unij­nej do­ta­cji ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go przy­zna­nej przez za­rząd wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go w szpi­ta­lu po­wsta­nie m.​in. nowy od­dział opie­ki nad no­wo­rod­ka­mi oraz przy­chod­nia dla dzie­ci i do­ro­słych. Za­ku­pio­ny zo­sta­nie rów­nież spe­cja­li­stycz­ny sprzęt me­dycz­ny.

     Mar­sza­łek wo­je­wódz­twa pod­kre­ślił, że Szpi­tal Św. Ro­dzi­ny to szpi­tal war­szaw­ski, który bar­dzo sze­ro­ko i ak­tyw­nie ko­rzy­sta ze środ­ków unij­nych. - Tu jest re­ali­zo­wa­nych sze­reg cie­ka­wych pro­jek­tów. Widać, że są tu lu­dzie, któ­rzy po­tra­fią pisać dobre pro­jek­ty i wy­gry­wa­ją w kon­kur­sach (...)

     Dla pa­cjen­tów prze­kła­da się to na lep­szy kom­fort po­by­tu, no­wo­cze­sne prze­strze­nie, apa­ra­tu­rę - oce­nił Stru­zik. Dodał, że "pro­ce­sy mo­der­ni­za­cyj­ne, które zmie­ni­ły ten szpi­tal kosz­to­wa­ły do­tych­czas ponad 100 mln zł, w tym znacz­ne środ­ki po­cho­dzi­ły z bu­dże­tu War­sza­wy". Także wi­ce­pre­zy­dent War­sza­wy Mi­chał Ol­szew­ski oce­nił, że jest to naj­lep­szy szpi­tal w War­sza­wie pod wzglę­dem po­zy­ski­wa­nia środ­ków unij­nych i skali in­we­sty­cji.

     - Do­wo­dem na to jest nie tyle ilość pro­jek­tów, na które szpi­tal po­zy­skał środ­ki unij­ne, ale ich róż­no­rod­ność, po­nie­waż szpi­tal uzy­skał do­ta­cje nie tylko na zakup i mo­der­ni­za­cję sprzę­tu me­dycz­ne­go, ale też na pro­jek­ty in­for­ma­tycz­ne oraz pro­jek­ty do­ty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej - mówił Ol­szew­ski.

     - Je­ste­śmy obec­nie w trak­cie oceny ko­lej­ne­go pro­jek­tu szpi­ta­la do­ty­czą­ce­go pro­fi­lak­ty­ki zdrowia - dodał. Zwró­cił uwagę, że szpi­tal "prze­cho­dzi bar­dzo dużą prze­mia­nę, ze szpi­ta­la czy­sto gi­ne­ko­lo­gicz­no-po­łoż­ni­cze­go, zmie­nia się w szpi­tal o funk­cji około ro­dzin­nej, ofe­ru­ją­ce­go opie­kę od na­ro­dze­nia aż po schy­łek życia". Dodał, że obec­nie jest w szpi­ta­lu także oddział gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej oraz pe­dia­trii.

     Dy­rek­tor pla­ców­ki przy­po­mniał, że szpi­tal roz­po­czął mo­der­ni­za­cję w 2007 r. - Każ­de­go roku dzię­ki do­ta­cjom z bu­dże­tu mia­sta mo­der­ni­za­cja krok po kroku idzie do przo­du - dodał prof. Cha­zan. Jak mówił, wy­bu­do­wa­ny zo­stał drugi bu­dy­nek szpi­ta­la, w któ­rym bę­dzie cen­trum zdro­wia ro­dzi­ny, gdzie ko­bie­ty znaj­dą opie­kę me­dycz­ną, pro­fi­lak­tycz­ną, lecz­ni­czą i re­ha­bi­li­ta­cyj­ną. - Opie­ką będą ob­ję­te także dzie­ci od etapu ciąży, aż do 14 roku życia - dodał.

     Jak za­po­wie­dział we wrze­śniu ma zo­stać od­da­ny do użyt­ku nowy od­dział po­łoż­nic­twa oraz Szpi­tal­ny Dom Na­ro­dzin, zaś mo­der­ni­za­cja szpi­ta­la ma za­koń­czyć się w przy­szłym roku. Wy­ja­śnił, że szpi­tal sko­rzy­stał już z do­fi­nan­so­wa­nia unij­ne­go m.​in. na stwo­rze­nie in­te­li­gent­ne­go systemu za­rzą­dza­nia bu­dyn­kiem i zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go oraz na pro­jekt do­ty­czą­cy pro­duk­cji i wy­ko­rzy­sta­nia ener­gii.

     Profesor Bogdan Cha­zan po­in­for­mo­wał, że rocz­nie w szpi­ta­lu przyj­mo­wa­nych jest 4,5 tys. po­ro­dów.

przedwczesne%20narodziny_0.bmpBEZPŁATNE

SPOTKANIA I WARSZTATY

codziennie od poniedziałku do piątku czekamy na Państwa!

Serdecznie zapraszamy rodziców noworodków i niemowląt oraz spodziewających się dziecka na 30-60 min. spotkania. Pomożemy rozwiać wątpliwości dotyczące opieki nad nowonarodzonym dzieckiem oraz doradzimy jak wrócić do dobrej formy po porodzie. Nasi specjaliści z różnych dziedzin czekają na Państwa w holu głównym Szpitala.

Poniedziałek 12.00
PROMOCJA KARMIENIA PIERSIĄ
 
zalety karmienia, techniki karmienia, najczęstsze problemy związane z karmieniem
Prowadząca: Edukator ds. laktacji K. Szchmittag / E. Łodykowska
 
Wtorek  12.00 
PIELĘGNACJA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
warsztaty z kąpieli dziecka

Prowadząca: pielęgniarka B. Talecka /M. Grzanka  
Środa 12.00
POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM dziecko.bmp
warsztaty z prawidłowego noszenia, ubierania, karmienia i innych zabiegów pielęgnacji, a także zabawy oraz stymulowania prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka
Prowadząca: fizjoterapeutka E. Ziemak /E. Obarska 
Czwartek  12.00 
PRAWIDŁOWY PRZEBIEG POŁOGU
wczesne objawy powikłań, higiena w połogu, aktywność fizyczna w ciązy i po porodzie
Prowadząca: położna N. Broda /R. Nowatkiewicz, fizjoterapeutka J. Głogowska
Piątek  12.30
 PORADNICTWO DIETETYCZNE
odżywianie w cukrzycy ciążowej, odżywianie w ciąży i podczas karmienia piersią
Prowadząca: dietetyk M. Falenta

Pixmac000066194797.jpgBEZPŁATNE PORADY DIETETYCZNE

dla przyszłych mam w I trymestrze ciąży w trosce o zdrowie własne i dziecka.

Program "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia" jest koordynowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie realizowanym w naszym Szpitalu, w ramach którego przyszłe mamy mogą skorzystać z porad dietetycznych oraz otrzymać materiały edukacyjne pomocne w czasie ciąży.

Więcej informacji m.falenta@szpitalmadalińskiego.pl oraz w Przychodni Przyszpitalnej.

BEZPŁATNE CZWARTKOWE SPOTKANIA RODZIN MALUCHÓW


spotkania dedykowane tematyce żywienia najmłodszych dzieci w ramach programu:
 
logo_0.bmp

baner.bmp

Czy wiesz, że geny tylko częściowo determinują zdrowie Twojego dziecka?
1000 pierwszych  dni to wyjątkowy czas, w którym masz realny wpływ na jakość jego życia teraz i… w przyszłości.

Dzięki prawidłowemu żywieniu programujesz zdrowie dziecka na kolejne lata.

Podczas spotkań omawiane będą kolejne aspekty związane z żywieniem i programowaniem żywieniowym we wczesnym okresie życia.W świetle faktów naukowych okres od poczęcia do pierwszych lat życia dziecka
jest najlepszym czasem na profilaktykę otyłości i chorób z nią związanych.

 

_48J5904_0.jpgBEZPŁATNE SPOTKANA INFORMACYJNE

dla osób przygotowujacych się do zabiegów i operacji

w holu głównym Szpitala w każdy czwartek o godz. 13.30

 Personel Szpitala odpowie na Państwa pytania i pomoże odpowiednio przygotować się do hospitalizacji w naszym Szpitalu. Dowiedzą się Państwo m.in.: 
  • co zabrać ze sobą do szpitala 
  • przygotowanie pacjenta do zabiegu lub operacji przed przyjęciem do szpitala
  • procedura przyjęcia do szpitala
  • przyjęcie i hospitalizacja w oddziale
  • procedury operacyjne (przygotowanie do operacji, znieczulenie, pobyt w bloku operacyjnym)
  • opieka pooperacyjna
  • procedura wypisu ze szpitala
Spotkania poprowadzą:
pielęgniarka  oddziałowa: A. Maksymiuk / K. Mętrak
pielęgniarka anestezjologiczna: B. Karykowska/ M. Suchacz 

SZPITAL IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

w naszym Szpitalu rodzi się rocznie 4 500 dzieci

bocian.bmp

W ciągu minionej doby powitaliśmy na świecie:

serce%20r%C3%B3%C5%BC.bmp3 dziewczynki
serce%20nieb.bmp

10 chłopców

RODZICOM SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE !!!.