Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

 • „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
  Całkowita wartość projektu: 4 548 854,51 PLN
  Koszty kwalifikowane: 4 331 513,95

  Wartość dofinansowania EFRR: 3 465 211,15 PLN

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu drogą elektroniczną do usług z zakresu ochrony zdrowia, co ma przełożyć się na wzrost jakości obsługi pacjentów. Dzięki realizowanym wcześniej projektom szpital posiada już zaczątek infrastruktury informatycznej umożliwiającej pacjentowi dostęp on-line, a istotnym elementem opisywanych poniżej działań będzie dostosowanie środowiska informatycznego do zmieniających się przepisów prawa oraz integracja wdrażanego systemu z elementami infrastruktury już istniejącej.

  Projekt ma na celu:
  - Rozbudowę platformy usług świadczonych drogą elektroniczną (e-Pacjent)
  W tym m. innymi: aktualizację i rozbudowę istniejącej strony internetowej, rozbudowę funkcji e-rejestracji o potwierdzenie dostępności terminu i umówienia wizyty przez pracownika przychodni, przypomnienie sms/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania, możliwość przesyłania drogą elektroniczną upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP, możliwość dostępu i pobierania wyników badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej on-line.
  - Zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych
  Realizacja opisanych powyżej celów będzie możliwa dzięki zaplanowanej w ramach projektu: rozbudowie środowiska serwerowego oraz systemu pamięci masowej do składowania i udostępniania danych medycznych, dostawie sprzętu komputerowego (takiego jak: stacje robocze, skanery, komputery przenośne, urządzenia drukujące), dostawie oraz wdrożeniu systemu oprogramowania do archiwizacji badań.

   


 • „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
  Całkowita wartość projektu: 5 881 860,00zł
  Wartość dofinansowania: 4 999 581,00zł

  Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, inteligentnego systemu zarządzania obiektem oraz integracja systemowa z 6 jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. W ramach projektu będzie wykorzystany inteligentny system zarządzania budynkiem, którego zadaniem jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami. W zakres niniejszego systemu wchodzi inteligentny system automatyki budynku oparty o sterowniki swobodnie komunikujące się pomiędzy sobą oraz moduły i serwer. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


 • „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
  Całkowita wartość projektu: 34 666 410,14 zł
  Kwota dofinansowania: 23 887 611,10zł

  W dniu 17 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Szpitala została podpisana umowa dot. Projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz Dyrektor placówki prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan. Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1.

  „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-budowlanych i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu dostosowania placówki w pełnym zakresie do wymogów przepisów prawa, zwiększenia jakości i możliwości diagnostycznych, a przede wszystkim umożliwienie rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych.

  W ramach projektu wykonano nowe podjazdy dla karetek i pacjentów do Izby Przyjęć i do Przychodni, utworzono i wyposażono oddział chirurgii onkologicznej, zakupiony zostanie wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny w tym m.in.: cyfrowy aparat RTG, USG, system monitoringu pacjentów. Modernizację obejmie ponad 5000m2 powierzchni, a na zakupionym sprzęcie wykonywanych będzie ponad 13,5 tys. specjalistycznych badań rocznie.

  Realizowany projekt ma w efekcie końcowym doprowadzić do stworzenia na terenie Warszawy szpitala „Centrum Zdrowia Rodziny”, gdzie znajdzie się miejsce dla opieki medycznej nad kobietą od okresu dojrzewania do późnej starości oraz jej dzieckiem od momentu poczęcia do osiągnięcia wieku dorosłego.

  Misją „Centrum Zdrowia Rodziny” będzie przede wszystkim profilaktyka i promocja zdrowia, następnie leczenie powikłań i chorób związanych ze zdrowiem prokreacyjnym oraz postępowanie rehabilitacyjne w celu przywrócenia dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrej jakości życia.


 • „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

  Beneficjent: m.st. Warszawa
  Całkowita wartość projektu: 11 584 369,69 zł
  Wartość dofinansowania: 6 834 095,54 zł

  W ramach projektu Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jako parter realizuje zadanie „Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny w Warszawie”, które polega na wykonaniu układu technologicznego kogeneracji (trigeneracji).

  Kogeneracja (trigeneracja) jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej i chłodu w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu.

  W UE trigeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30% w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Ponadto zastosowanie trigeneracji ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii, wynikające z efektywnego użytkowania energii. Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej miasta stołecznego Warszawy przyczyniające się do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

  W Szpitalu realizowany jest Projekt pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz Projekt pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.


 • Unijna dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Blisko 24 mln zł otrzyma stołeczny Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny z funduszy unijnych na modernizację placówki. To 70 proc. wartego 35 mln zł projektu; reszta sumy pochodzić będzie z budżetu miasta. W czwartek podpisano umowę na dofinansowanie.

  Umowę podpisali w siedzibie szpitala marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor placówki prof. Bogdan Chazan.

  Dzięki 24 mln zł unijnej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanej przez zarząd województwa mazowieckiego w szpitalu powstanie m.in. nowy oddział opieki nad noworodkami oraz przychodnia dla dzieci i dorosłych. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt medyczny.

  Marszałek województwa podkreślił, że Szpital Św. Rodziny to szpital warszawski, który bardzo szeroko i aktywnie korzysta ze środków unijnych. -Tu jest realizowanych szereg ciekawych projektów. Widać, że są tu ludzie, którzy potrafią pisać dobre projekty i wygrywają w konkursach (...)

  Dla pacjentów przekłada się to na lepszy komfort pobytu, nowoczesne przestrzenie, aparaturę - ocenił Struzik. Dodał, że "procesy modernizacyjne, które zmieniły ten szpital kosztowały dotychczas ponad 100 mln zł, w tym znaczne środki pochodziły z budżetu Warszawy". Także wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski ocenił, że jest to najlepszy szpital w Warszawie pod względem pozyskiwania środków unijnych i skali inwestycji.

  - Dowodem na to jest nie tyle ilość projektów, na które szpital pozyskał środki unijne, ale ich różnorodność, ponieważ szpital uzyskał dotacje nie tylko na zakup i modernizację sprzętu medycznego, ale też na projekty informatyczne oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej - mówił Olszewski.

  - Jesteśmy obecnie w trakcie oceny kolejnego projektu szpitala dotyczącego profilaktyki zdrowia - dodał. Zwrócił uwagę, że szpital "przechodzi bardzo dużą przemianę, ze szpitala czysto ginekologiczno-położniczego, zmienia się w szpital o funkcji około rodzinnej, oferującego opiekę od narodzenia aż po schyłek życia". Dodał, że obecnie jest w szpitalu także oddział ginekologii onkologicznej oraz pediatrii.

  Dyrektor placówki przypomniał, że szpital rozpoczął modernizację w 2007 r. - Każdego roku dzięki dotacjom z budżetu miasta modernizacja krok po kroku idzie do przodu - dodał prof. Chazan. Jak mówił, wybudowany został drugi budynek szpitala, w którym będzie centrum zdrowia rodziny, gdzie kobiety znajdą opiekę medyczną, profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. - Opieką będą objęte także dzieci od etapu ciąży, aż do 14 roku życia - dodał.

  Jak zapowiedział we wrześniu ma zostać oddany do użytku nowy oddział położnictwa oraz Szpitalny Dom Narodzin, zaś modernizacja szpitala ma zakończyć się w przyszłym roku. Wyjaśnił, że szpital skorzystał już z dofinansowania unijnego m.in. na stworzenie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego oraz na projekt dotyczący produkcji i wykorzystania energii.

Załączniki

 • Inf. dotycząca projektu Inteligentnego budynku.
  119.65 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa