Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 326285
 • 1/2017 - Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Termin składania ofert: 05.01.2017 - 20.01.2017
  Data przesłania zamówienia: 05.01.2017
  Dostawy
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawe gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji

   Termin składania ofert: 20.01.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu

  Informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp w załączeniu

  Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy w terminie 3 dni, tj. do 23.01.2017 r. przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Dopuszczamy przesłanie oświadczenia w podanym terminie faksem lub pocztą elektroniczną i dosłanie oryginału oświadczenia pocztą lub kurierem

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   80 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   106 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
   20 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ zmodyfikowany - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.doc
   17 KB Pobierz
 • 44/2016 - Postępowanie do 30.000 euro na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy

  Termin składania ofert: 09.12.2016 - 15.12.2016
  Data przesłania zamówienia: 09.12.2016
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy jest prowadzone zgodnie z art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający wymaga dostarczenia próbek następujących towarów do dokonania oceny jakościowej:

  poz. 2 - 1 ryza

  poz. 3 - 1 ryza

  Zamawiający wymaga aby próbki papierów zapakowane były w oryginalne opakowania producentów na których znajdować się będzie gramatura papieru.

  Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

  Cena”  -    80 % ,           „Jakość”   -            20 %.

  Wartością kryterium „Cena” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

  PC = (Cmin / C) x 80

  gdzie:

  PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

  Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

  C - cena brutto badanej oferty.

  Wartością kryterium „Jakość” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

  PJ = (J / Jmax) x 20

  gdzie:

  PJ - wartość kryterium „Jakość” badanej oferty;

  J - suma punktów przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

  Jmax - największa suma przyznanych punktów.

   

  Zamawiający oceni następujące właściwości użytkowe oferowanych towarów:

  zacinanie się papieru w drukarkach, pylenie.

   

  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty każdorazowej dostawy towarów do Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury.

  Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy.

  Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji oferowanych towarów co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy towarów objętych zamówieniem cząstkowym nie dłuższego niż 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia

   

  Oferty wraz z wypełnionym formularzem oferty, formularzem asortymentowo cenowym, zaakceptowanymi warunkami umowy i próbkami należy  złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02 - 544 Warszawa (patio, poziom 0), do dnia 15.12.2016 r., do godz. 10.00

  • ogólne warunki umowy.doc
   68 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   22 KB Pobierz
  • formularz ofertowy.doc
   26 KB Pobierz
 • 40/2016 - „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie"

  Termin składania ofert: 22.11.2016 - 03.01.2017
  Data przesłania zamówienia: 22.11.2016
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro  na „Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączniku

  Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala.

  Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE 22.11.2016 r.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy w załączniku

  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w załączniku

  Zamawiajacy zamieszcza na stronie instrukcję wypełnienia JEDZ pobraną ze stronu Urzędu Zamówień Publicznych

  Zmiana treści SIWZ w ogólnych warunkach umowy w załączniku

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamwiającego w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie UE.pdf
   589 KB Pobierz
  • SIWZ - Informatyzacja.docx
   394 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   185 KB Pobierz
  • Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
   1.19 MB Pobierz
  • zmiana treści SIWZ.pdf
   407 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   380 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   134 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   313 KB Pobierz
 • 29/2016 - Modernizacja poszycia dachowego i kominów wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz budowa dodatkowej komunikacji pionowej w budynku A1 Szpitala .

  Termin składania ofert: 09.09.2016 - 03.10.2016
  Data przesłania zamówienia: 09.09.2016
  Roboty budowlane
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na Modernizację poszycia dachowego i  kominów wraz  z wykonaniem  instalacji odgromowej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  oraz  budowa dodatkowej komunikacji pionowej  w budynku A1 Szpitala .”

  SIWZ, ogłoszenie, specyfikacja techniczna i kosztorys ślepy w załączniku.

  Oferty należy składać do dnia 29 września 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego -kancelaria Szpitala.

  Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert i wyznacza  na dzień 3.10.2016 r. godz. 10:00.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego w załączniku.

  Zmiana ogłoszenia oraz kosztorys ślepy z poprawkami w załączniku.

  W dniu 3.10.2016 r o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Zamawiający przypomina o złożeniu dokumentu dotyczącego prznalezności do grupy kapitałowej lub nie, w terminie 3 dni.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   248 KB Pobierz
  • SIWZ - dach - klatka-.docx
   85 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R01-Rzut dachu.pdf
   705 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R02-Rzut poddasza-frag.pdf
   332 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R03-Przekrój I-I IV-IV.pdf
   481 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R04-Przekrój II-II.pdf
   656 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R05-Modernizacja dachu-detal A.pdf
   360 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R06-Modernizacja dachu-detal B.pdf
   428 KB Pobierz
  • PB-A-PA-0-R07-Modernizacja kominow_detale.pdf
   644 KB Pobierz
  • PB-IE-PA-0-R01.pdf
   1.77 MB Pobierz
  • PB-IE-PA-0-R02.pdf
   559 KB Pobierz
  • Aksonometria 1.pdf
   419 KB Pobierz
  • Aksonometria 2.pdf
   350 KB Pobierz
  • Aksonometria 3.pdf
   409 KB Pobierz
  • Aksonometria 4.pdf
   333 KB Pobierz
  • PB-S-WK-0-R01.pdf
   610 KB Pobierz
  • PB-S-WK-0-R02.pdf
   414 KB Pobierz
  • PB-S-WK-0-R03.pdf
   406 KB Pobierz
  • konstrukcja poddasze A2.pdf
   303 KB Pobierz
  • odkrywki poddasze A2.pdf
   292 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-PB-MODERNIZACJA DACHU-Strona tytułowa.pdf
   352 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-PB-MODERNIZACJA DACHU-Strona tytułowa.doc
   73 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- BUDYNEK A1-PB-MODERNIZACJA DACHU-OPIS.pdf
   3.87 MB Pobierz
  • Przekrój I-I_PBZ_A_PA_0_R04.pdf
   375 KB Pobierz
  • Przekrój VI-VI_PBZ_A_PA_0_R05.pdf
   428 KB Pobierz
  • RZUT_DACHU_PBZ_A_PA_0_R03.pdf
   284 KB Pobierz
  • RZUT_II_PIETRA_PBZ_A_PA_0_R01.pdf
   613 KB Pobierz
  • RZUT_PODDASZA_PBZ_A_PA_0_R02.pdf
   520 KB Pobierz
  • Wykaz drzwi_drew_PBZ_A_PA_0_R06.pdf
   272 KB Pobierz
  • Wykaz drzwi_ppoż_PBZ_A_PA_0_R07.pdf
   260 KB Pobierz
  • RZUT_II_PIETRA_NOWE SCHODY_CO-PB_schody.PDF
   1.05 MB Pobierz
  • RZUT_PODDASZA_NOWE SCHODY-CO-PB_schody.PDF
   976 KB Pobierz
  • Ośw_Kl.Schodowa poziom poddasze..pdf
   438 KB Pobierz
  • SSP_DSO_Kl.Schodowa poziom poddasze.pdf
   400 KB Pobierz
  • KLATKA_SCH_PODDASZE_WM-PW1do50Adół.PDF
   1.4 MB Pobierz
  • RZUT_II_PIETRA_NOWE SCHODY_WM-PB_schody.PDF
   1.08 MB Pobierz
  • Rys.1.Rzut II p.pdf
   289 KB Pobierz
  • Rys.2 poddasze.pdf
   309 KB Pobierz
  • Rys.3 rozwiniecia.pdf
   281 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R01_SCHEMAT II PIĘTRA.pdf
   271 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R02_SCHEMAT PODDASZA .pdf
   279 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R03_SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU.pdf
   278 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R04_PRZEKRÓJ I-I.pdf
   276 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R05_PRZEKRÓJ II-II.pdf
   377 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R06_PRZEKRÓJ III - III.pdf
   489 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R07_PRZEKRÓJ IV-IV.pdf
   488 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R08-WZMOCNIENIE PODCIĄGÓW NAD I PIETREM.pdf
   273 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R09-ELEMETY STALOWE I SZCZEGÓŁY IIP.pdf
   353 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R10-WZMOCNIENIE PODCIĄGÓW NA IIP.pdf
   290 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R11-WZMOCNIENIE PODCIĄGÓW PODDASZA.pdf
   311 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R12-ELEMETY STALOWE I SZCZEGÓŁY DACHU.pdf
   358 KB Pobierz
  • K_02_07_2015_R13-ELEMENTY WYLEWANE KL. SCHOD,BELKA,PŁYTA I WYLEWKI STROP.pdf
   631 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-PBZ-NOWA KLATKA SCHODOWA-Strona tytułowa.pdf
   233 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- BUDYNEK A1-PBZ-NOWA KLATKA SCHODOWA-OPIS-wydruk końcowy.pdf
   10.94 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-MODERNIZACJA DACHU I KOMINÓW-STWIOR-ARCHITEKTURA-KONSTR
   1.53 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-MODERNIZACJA DACHU-STWIORB-ARCHITEKTURA-Strona tytułowa
   163 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-MODERNIZACJA DACHU-STWIORB-INST ELEKTRYCZNE.pdf
   88 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-MODERNIZACJA DACHU-STWIORB-INST ELEKTRYCZNE-Strona tytu
   155 KB Pobierz
  • ST-odwodnienie dachu całośc.pdf
   123 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-MODERNIZACJA DACHU-STWIORB-INST ODWODNIENIA-Strona tytu
   59 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-STWIOR-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-wy
   1.53 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-STWIORB-ARCHITEKTURA-Strona tytuło
   108 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST CO-STWIORB-Strona tytułowa.pd
   105 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST CO-STWOIRB.pdf
   317 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST ELEKTRYCZNE-STWIORB-Strona ty
   103 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST ELEKTRYCZNE-STWIORB.pdf
   643 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST WM-STWIORB-Strona tytułowa.pd
   105 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWAS-INST WM-STWOIRB.pdf
   606 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST WOD-KAN-STWIORB.pdf
   327 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-BUDYNEK A1-NOWA KLATKA SCHODOWA-INST WOD-KAN-STWIORB.docx
   97 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY Dach madalińskiego 22.08.2016r..ath
   104 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY kandeszczwewn.ath
   7 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY.ath INSTALACJA ODGROMOWA.ath
   11 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - inst elektr_KLATKA SCHODOWA.ath
   21 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY -KLATKA SCHODOWA.ath
   23 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY INSTALACJA _WM_KLATKA_SCHODOWA.ATH
   17 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY INSTALACJA C .O._KLATKA_SCHODOWA.ATH
   16 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY ROBOTY BUDOWLANE -KLATKA SCHODOWA.ath
   92 KB Pobierz
  • Ośw_Kl.Schodowa poziom +2.pdf
   414 KB Pobierz
  • SSP_DSO_Kl.Schodowa poziom +2.pdf
   385 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   460 KB Pobierz
  • zmian ogłoszenia.pdf
   186 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - budawa klatki schodowej - architektura .ath - wersja poprawion
   92 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   68 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   158 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa