Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Praca u nas

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny poszukuje wykwalifikowanych specjalistów.

Dołącz do nas! Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia i prestiż pracy w nowoczesnej placówce medycznej. Poznaj kogo szukamy, może to praca właśnie dla Ciebie?

 • PRACOWNIK TERENOWY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

   Do obowiązków pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku będzie należało :

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie zewnętrznym obiektu Szpitala
  • dbanie o czystość i porządek wewnątrz budynku szpitala (klatki schodowe, piwnice, magazyny)
  • obsługa kosiarki spalinowej oraz maszyn do odśnieżania ciągów komunikacyjnych
  • realizowanie dostaw wody i towarów na oddziały szpitalne
  • udział w przygotowywaniu spotkań i konferencji
  • transport mebli, sprzętu i urządzeń na terenie Szpitala
  • pomoc przy transporcie wewnętrznym oraz rozładunku towarów w magazynie.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „PRACOWNIK TERENOWY” .

   

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Pracownik terenowy .

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa. 
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski. 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika terenowego. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu. 
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik terenowy. 
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

   


 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896),
  4. Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

   

  1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:
  • położnictwo i ginekologia
  • neonatologia;
  • prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • co najmniej 8 lat pracy w zawodzie.

   

  1. Wymagania dodatkowe:
  • przedstawienie koncepcji działalności leczniczej Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny na lata 2019 – 2021,
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
  • komunikatywność oraz kreatywność,
  • zdolności menadżerskie,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach ochrony zdrowia oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi będą dodatkowym atutem.

   

  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
  • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu oraz liczbę lat pracy w zawodzie;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie innych dokumentów, w szczególności dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie, iż posiada on pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. (zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO).

  Kserokopie dokumentów przedłożonych przez kandydata winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata złożony na kserokopii dokumentu z adnotacją : „za zgodność z oryginałem”.

  Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

   

  1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa:

        Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa realizuje czynności związane z działalnością leczniczą Szpitala, a w szczególności:

  • sprawuje ogólny nadzór nad właściwą realizacją zadań leczniczych Szpitala określonych w Statucie i Regulaminie organizacyjnym oraz wynikających z umów zawieranych przez Szpital z płatnikami świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez:
  • właściwą organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacją pracy podległego personelu,
  • zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej,
  • optymalnym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w posiadaniu Szpitala,
  • racjonalną gospodarką lekami i innymi produktami medycznymi;
  • kieruje szkoleniami podległego personelu,
  • zapewnia bieżący nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Szpitala,
  • sprawuje bieżący nadzór nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie ze środków publicznych, a także nad realizacją umów zawartych z osobami korzystającymi z usług medycznych Szpitala za całkowitą lub częściową odpłatnością,
  • sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży i specjalizacji lekarzy,
  • sprawuje nadzór nad sprawozdawczością medyczną Szpitala,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w Szpitalu praw pacjentów oraz przestrzeganiem przez personel medyczny przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień oraz procedur przetargowych w Szpitalu związanych z działalnością leczniczą,
  • koordynuje oraz nadzoruje działalność wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala wykonujących zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa uczestniczy w procesie inwestycyjnym medycznych jednostek Szpitala i prowadzi kontrolę zgodności wykonywanych prac z docelowym modelem funkcjonalnym Szpitala, w zakresie działalności leczniczej współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

   

  1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 3, składa się w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie. Koperty z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ w Warszawie” należy składać w Sekretariacie Szpitala (3 piętro) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  Na kopercie należy dodatkowo zamieścić:  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

  • Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

  O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ.

   

  1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych:

  Każdemu z kandydatów zgłaszających się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym.

  Wymienione powyżej materiały informacyjne są dostępne w Dziale Personalnym Szpitala w godzinach 8.00 – 15.00. 

   

  1. Warunki pracy :

  Z kandydatem wybranym w drodze postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę. Wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone na podstawie Taryfikatora  wynagrodzeń stanowiącego załącznik do Regulaminu wynagrodzeń pracowników Szpitala.

   

  1. Informacja o miejscu i terminie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

  O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i/lub telefonicznie.

   

  1. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia:

  Treść ogłoszenia o konkursie została udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze Szpitala.

   

   

  mgr inż. Maria Dziura

  Dyrektor Szpitala


 • KSIĘGOWA

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Zakres obowiązków:

  • sporządzanie przelewów bankowych,
  • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,
  • ewidencja faktur i innych dokumentów księgowych w wewnętrznym rejestrze korespondencji,
  • przekazywanie dokumentów do potwierdzenia pod względem merytorycznym do poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym,
  • weryfikacja faktur personelu medycznego pod kątem czasu pracy (zgodnie z rejestrem czasu pracy i grafikiem),
  • uzgadnianie sald rozrachunków i weryfikacja płatności,
  • archiwizacja dokumentów,
  • monitorowanie zmian w przepisach,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

  Wymagania :  

  • wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowość i finanse,
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
  • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel
  • elastyczność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, dokładność,
  • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych, 
  • pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone działania,
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta Multi Sport.

   

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „KSIĘGOWA”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Księgowa.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • REJESTRATORKA MEDYCZNA / REJESTRATOR MEDYCZNY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Opis stanowiska:

  -  udzielanie informacji o godzinach pracy Przychodni Przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć, rodzaju udzielanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, harmonogramie pracy lekarzy, terminach rejestracji oraz terminach oczekiwania na realizację wizyty,  

  -  rejestrowanie pacjentów,

  -  prowadzenie dokumentacji pacjentów obowiązującej w Przychodni Przyszpitalnej oraz Izbie Przyjęć,

  -  wprowadzanie danych pacjentów do systemu informatycznego,

  -  współpraca z personelem medycznym w zakresie regulacji przyjęć pacjentów.

   

  Wymagania :

  - odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

  - umiejętność pracy z komputerem

  - asertywność

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

   

  Wymagania dodatkowe :

   - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej,

  - znajomość języka angielskiego.

   

    

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „REJESTRACJA” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

   

  ................................................……

  (data i podpis kandydata do pracy)

   

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

   

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  2.Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

  4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy .

  9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 • LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  Udzielanie porad i konsultacji w oddziałach szpitalnych

  • Wykonywanie badań EKG wraz z opisem
  • Wykonywanie badań echa serca

   

  Oferujemy:

  • formę zatrudnienia oraz czas pracy w zależności od preferencji lekarza,
  • w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta MultiSport.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „LEKARZ KARDIOLOG”  na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Lekarza kardiologa.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • MAGISTER FARMACJI

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  - Przygotowywanie roztworów leków cytostatycznych w doskonale wyposażonej Pracowni leków cytostatycznych znajdującej się w Aptece szpitalnej.

   

  Oferujemy:

  • formę zatrudnienia oraz czas pracy – w zależności od preferencji,
  • w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta MultiSport.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „MAGISTER FARMACJI”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Magistra farmacji.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • PRACOWNIK GOSPODARCZY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku będzie należało codzienne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń Szpitala (pomieszczenia biurowe, szatnie, hol główny).

   

  Główne obowiązki:

  -     wycieranie kurzu z mebli i innych powierzchni,

  -     zamiatanie i mycie podłóg,

  -     odkurzanie wykładzin,

  -     mycie urządzeń sanitarnych,

  -    mycie wózków transportowych,

  -     opróżnianie koszy na śmieci,

  -     wykonywanie innych drobnych prac na polecenie bezpośredniego przełożonego.

     

  Wymagania:

  -     posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „PRACOWNIK GOSPODARCZY”  na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

   

  ................................................……

  (data i podpis kandydata do pracy)

   

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

   

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  2.Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

  4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy .

  9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 • FIZJOTERAPEUTA

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  Sprawowanie opieki rehabilitacyjnej nad pacjentami Oddziału Pediatrii oraz w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala.

   

  Wymagania:

  elastyczność, operatywność, zaangażowanie,

  umiejętność pracy w zespole,

  dobra organizacja pracy,

  umiejętność podejmowania decyzji,

  odporność na stres.

   

  Osobom spełniającym nasze wymagania oferujemy:

  pracę w profesjonalnym zespole,

  stabilne zatrudnienie (forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy – do uzgodnienia)

  szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe,

  pakiet benefitów w postaci karty Multisport,

  ubezpieczenie na życie – w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „PRACA FIZJOTERAPEUTA”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Fizjoterapeuty.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 


  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Fizjoterapeuta .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

   


 • LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE NEONATOLOGII / PEDIATRII ORAZ LEKARZ REALIZUJĄCY SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE NEONATOLOGII LUB W DZIEDZINIE PEDIATRII

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz Pododdziałem Wcześniaków i Intensywnej terapii.

   

  Wymagania:

  elastyczność, operatywność, zaangażowanie,

  umiejętność pracy w zespole,

  dobra organizacja pracy,

  umiejętność podejmowania decyzji,

  odporność na stres.

   

  FORMA ZATRUDNIENIA DO UZGODNIENIA

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem:

  PRACA NEONATOLOG” lub  „PRACA PEDIATRA”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko lekarza pediatry.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 


  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Lekarz neonatolog/Lekarz pediatra .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ - PILNE!!!

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  UDZIELANIE KONSULTACJI W ODDZIALE NEONATOLOGII Z PODODDZIAŁEM WCZEŚNIAKÓW I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII NOWORODKÓW ORAZ W ODDZIALE PEDIATRII SZPITALA

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „KONSULTANT”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Lekarza konsultanta.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa