Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Praca u nas

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny poszukuje wykwalifikowanych specjalistów.

Dołącz do nas! Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia i prestiż pracy w nowoczesnej placówce medycznej. Poznaj kogo szukamy, może to praca właśnie dla Ciebie?

 • ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Szpital  Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Madalińskiego 25

  ogłasza konkurs na stanowisko:

  ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

   I. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział osoba, która posiada:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków z-cy dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych,
  • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem i techniczną infrastrukturą szpitala
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora.

    II. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w szczególności: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i p.poż, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
  • doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  • doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz środków publicznych,
  • doświadczenie przy nadzorze układu wysokosprawnej kogeneracji będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji i konsultacji,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • operatywność, kreatywność,
  • bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność, dokładność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office.

  III. Ogólny zakres obowiązków:

  • Administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność bądź będącymi w użytkowaniu SPZOZ oraz zgodne z przepisami w zakresie gospodarowania mieniem.
  • Nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitala, realizacją inwestycji, remontów konserwacją obiektów, urządzeń technicznych i aparatury medycznej szpitala.
  • Wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów.
  • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zamówień prowadzonych w formie przetargu.
  • Koordynowanie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

   IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni przedstawić:

  • CV i list motywacyjny,
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących posiadanego  wykształcenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzenie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
  • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych i nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
  • Oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

  V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

  • Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia należy złożyć w sekretariacie Szpitala, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  • O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ.

  VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO .

  Każdy kandydat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski. Dane kontaktowe IOD:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • kont.: 691 316 180 w godz. 8:00 – 15:30.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych. 
  3. Uprawnienia:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.
  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kandydata narusza przepisy RODO. 

   VII. Inne informacje:

  1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
  2. Planowane techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna ofert,
  • rozmowa kwalifikacyjna.
  1. Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
  2. Wymiar czasu pracy Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych: pełen etat.
  3. Oferty składane przez kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu bądź podpisów kandydata na oświadczeniach będzie skutkowało, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
  4. Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznie – drogą e-mailową.
  5. Dokument złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  6. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia będą komisyjnie zniszczone.
  7. Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru kandydata, jak również nie dokonanie wyboru żadnego kandydata.

 • PRACOWNIK TERENOWY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Szpital  Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ 

  ZATRUDNI

  PRACOWNIKA TERENOWEGO

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku będzie należało :

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie zewnętrznym obiektu Szpitala
  • dbanie o czystość i porządek wewnątrz budynku szpitala (klatki schodowe, piwnice, magazyny)
  • obsługa kosiarki spalinowej oraz maszyn do odśnieżania ciągów komunikacyjnych
  • realizowanie dostaw wody i towarów na oddziały szpitalne
  • udział w przygotowywaniu spotkań i konferencji
  • transport mebli, sprzętu i urządzeń na terenie Szpitala
  • pomoc przy transporcie wewnętrznym oraz rozładunku towarów w magazynie.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „PRACOWNIK TERENOWY” .

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Pracownik terenowy .

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa. 
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski. 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika terenowego. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu. 
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik terenowy. 
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


 • LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE: PEDIATRII, NEONATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZY REALIZUJĄCYCH SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PEDIATRII LUB NEONATOLOGII

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  Sprawowanie opieki lekarskiej, w tym pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych, praca w Poradni ginekologiczno-położniczej Przychodni Przyszpitalnej.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „LEKARZ - PRACA”  na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko lekarza.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Klauzula RODO:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko Lekarza neonatologa  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Lekarz .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Oferujemy pracę na Oddziale Położniczym z Pododdziałem Patologii Ciąży, Bloku porodowym, na Oddziale Ginekologii, Oddziale Pediatrii, Oddziale Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz z Pododdziałem Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka, Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcji Piersi, w Izbie Przyjęć oraz na Oddziale Anestezjologii i Bloku Operacyjnym.

   

  Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka / Położna.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Klauzula RODO:


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko Lekarza neonatologa  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Pielęgniarka / Położna .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • KOORDYNATOR PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  realizacja zadań w ramach programu: Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (Koordynator organizacyjny).

  Zakres obowiązków:

  • dokonywanie rejestracji pacjentów onkologicznych do Poradni Onkologicznej oraz Izby Przyjęć Szpitala,
  • przygotowywanie dokumentacji medycznej pacjentów (historie choroby) oraz dostarczanie jej do gabinetu lekarskiego przed planowanym przyjęciem,
  • uczestnictwo w posiedzeniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego,
  • ustalanie terminów realizacji poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi,
  • informowanie pacjentów o terminach badań diagnostycznych, ustalonych terminach wizyt
  • organizowanie prawidłowego przepływu informacji dotyczących pacjenta onkologicznego z lekarzem prowadzącym diagnostykę i leczenie pacjenta,
  • ścisła współpraca z Kierownikiem Przychodni Przyszpitalnej oraz koordynatorem medycznym, w sprawach związanych z leczeniem i diagnostyką pacjenta onkologicznego, zgłaszanie o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie,
  • koordynowanie obiegu dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczej wymaganej przepisami określonymi przez NFZ w ramach programu Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi,
  • wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie obsługi i rejestracji pacjentów.

  Wymagania :  

  • wykształcenie wyższe (min. posiadanie tytułu licencjata),
  • mile widziane osoby z wykształceniem medycznym, posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub zaświadczeniem potwierdzającym realizację specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami ze zdiagnozowanym nowotworem piersi (w przypadku wykształcenia medycznego) lub doświadczenie w pracy na stanowisku Koordynatora Pacjenta Onkologicznego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • elastyczność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu pracowników, samodzielność, rzetelność oraz dokładność w działaniu,
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
  • kreatywność i łatwość w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta Multi Sport.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

  Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego – drogą e-mailową.

   

  Zastrzegamy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Koordynator Pacjenta onkologicznego.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • KOORDYNATOR REJESTRACJI PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Zakres obowiązków:

  • kierowanie zespołem pracowników zatrudnionych w Rejestracji,
  • zapewnienie właściwej organizacji pracy Rejestracji,
  • nadzór nad właściwym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników oraz przestrzeganiem przez nich dyscypliny pracy,
  • koordynowanie całości zadań związanych z organizacją i rozwojem obsługi około-medycznej dla pacjentów,
  • opracowywanie harmonogramów pracy, w sposób zapewniający optymalne funkcjonowanie Rejestracji,
  • ustalanie dziennego podziału obowiązków pracownikom rejestracji,
  • rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
  • koordynowanie obiegu dokumentacji medycznej,
  • wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie obsługi i rejestracji pacjentów,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą kasy rejestrującej oraz przebiegiem transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • dbanie o wizerunek Szpitala,
  • przygotowywanie raportów,
  • wykonywanie czynności związanych z rejestrowaniem pacjentów.

   Wymagania :  

  • wykształcenie wyższe (min. tytuł licencjata),
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika / koordynatora zespołu,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • elastyczność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu pracowników, samodzielność, rzetelność oraz dokładność w działaniu,
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
  • kreatywność i łatwość w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

   Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta Multi Sport.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

   

  Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego – drogą e-mailową.

   

  Zastrzegamy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Koordynator Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  udzielanie porad i konsultacji w zakresie kardiologii oraz wykonywanie badań echa serca noworodków i dzieci w Oddziale Neonatologii oraz Oddziale Pediatrii Szpitala.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Lekarz-kardiolog.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Klauzula RODO:


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko Lekarza neonatologa  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Lekarz-kardiolog .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896),
  4. Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

   

  1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:
  • położnictwo i ginekologia
  • neonatologia;
  • prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • co najmniej 8 lat pracy w zawodzie.

   

  1. Wymagania dodatkowe:
  • przedstawienie koncepcji działalności leczniczej Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny na lata 2019 – 2021,
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
  • komunikatywność oraz kreatywność,
  • zdolności menadżerskie,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach ochrony zdrowia oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi będą dodatkowym atutem.

   

  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
  • kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu oraz liczbę lat pracy w zawodzie;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie innych dokumentów, w szczególności dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie, iż posiada on pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa;
  • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. (zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO).

  Kserokopie dokumentów przedłożonych przez kandydata winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata złożony na kserokopii dokumentu z adnotacją : „za zgodność z oryginałem”.

  Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

   

  1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa:

        Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa realizuje czynności związane z działalnością leczniczą Szpitala, a w szczególności:

  • sprawuje ogólny nadzór nad właściwą realizacją zadań leczniczych Szpitala określonych w Statucie i Regulaminie organizacyjnym oraz wynikających z umów zawieranych przez Szpital z płatnikami świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez:
  • właściwą organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacją pracy podległego personelu,
  • zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej,
  • optymalnym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w posiadaniu Szpitala,
  • racjonalną gospodarką lekami i innymi produktami medycznymi;
  • kieruje szkoleniami podległego personelu,
  • zapewnia bieżący nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Szpitala,
  • sprawuje bieżący nadzór nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie ze środków publicznych, a także nad realizacją umów zawartych z osobami korzystającymi z usług medycznych Szpitala za całkowitą lub częściową odpłatnością,
  • sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży i specjalizacji lekarzy,
  • sprawuje nadzór nad sprawozdawczością medyczną Szpitala,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w Szpitalu praw pacjentów oraz przestrzeganiem przez personel medyczny przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień oraz procedur przetargowych w Szpitalu związanych z działalnością leczniczą,
  • koordynuje oraz nadzoruje działalność wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala wykonujących zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa uczestniczy w procesie inwestycyjnym medycznych jednostek Szpitala i prowadzi kontrolę zgodności wykonywanych prac z docelowym modelem funkcjonalnym Szpitala, w zakresie działalności leczniczej współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

   

  1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 3, składa się w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie. Koperty z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ w Warszawie” należy składać w Sekretariacie Szpitala (3 piętro) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  Na kopercie należy dodatkowo zamieścić:  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

  • Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

  O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ.

   

  1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych:

  Każdemu z kandydatów zgłaszających się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym.

  Wymienione powyżej materiały informacyjne są dostępne w Dziale Personalnym Szpitala w godzinach 8.00 – 15.00. 

   

  1. Warunki pracy :

  Z kandydatem wybranym w drodze postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę. Wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone na podstawie Taryfikatora  wynagrodzeń stanowiącego załącznik do Regulaminu wynagrodzeń pracowników Szpitala.

   

  1. Informacja o miejscu i terminie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

  O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i/lub telefonicznie.

   

  1. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia:

  Treść ogłoszenia o konkursie została udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze Szpitala.

   

   

  mgr inż. Maria Dziura

  Dyrektor Szpitala


 • REJESTRATORKA MEDYCZNA / REJESTRATOR MEDYCZNY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Opis stanowiska:

  -  udzielanie informacji o godzinach pracy Przychodni Przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć, rodzaju udzielanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, harmonogramie pracy lekarzy, terminach rejestracji oraz terminach oczekiwania na realizację wizyty,  

  -  rejestrowanie pacjentów,

  -  prowadzenie dokumentacji pacjentów obowiązującej w Przychodni Przyszpitalnej oraz Izbie Przyjęć,

  -  wprowadzanie danych pacjentów do systemu informatycznego,

  -  współpraca z personelem medycznym w zakresie regulacji przyjęć pacjentów.

   

  Wymagania :

  - odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

  - umiejętność pracy z komputerem

  - asertywność

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

   

  Wymagania dodatkowe :

   - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej,

  - znajomość języka angielskiego.

   

    

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „REJESTRACJA” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

   

  ................................................……

  (data i podpis kandydata do pracy)

   

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

   

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  2.Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

  4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko : Pracownik gospodarczy .

  9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 • MAGISTER FARMACJI

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Cel zatrudnienia:

  - Przygotowywanie roztworów leków cytostatycznych w doskonale wyposażonej Pracowni leków cytostatycznych znajdującej się w Aptece szpitalnej.

   

  Oferujemy:

  • formę zatrudnienia oraz czas pracy – w zależności od preferencji,
  • w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
  • karta MultiSport.

   

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „MAGISTER FARMACJI”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Magistra farmacji.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


  ................................................……
  (data i podpis kandydata do pracy) 

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
  2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pan Zbigniew Dziarnowski.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa