Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 326500
 • 9/2020 Konserwacja i przeglądy wentylacji i klimatyzacji

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro na wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 15.04.2020 r., do godz. 10.00.

  Ogłoszenie, SIWZ, Instrukcja zasad bezpieczeństwa, dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji, rejestr splitów, wykaz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w załączniku.I

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • Ogłoszenie o zamówieniu (1).odt
   30 KB Pobierz
  • SIWZ - przeglądy - tekst.doc
   116 KB Pobierz
  • ZAŁACZNIK NR 1 -WYKAZ SPLITÓW SZPITALA.xlsx
   31 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 Wykaz central wentylacyjno - klimatyzacyjnych.ods
   15 KB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 3- INSTRUKCJA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI CHŁODZIARKI ABSORPCYJNEJ (1).pdf
   4.95 MB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI I KONSERWACJI AGREGATU SPRĘŻARKOWEGO (1).pdf
   4.92 MB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI WIEŻY CHŁODNICZEJ . (1).pdf
   2.3 MB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.pdf
   46 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   53 KB Pobierz
 • 11/2020 Usługa ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na usługę ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 24.03.2020 r. do godziny 10.00.

  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, informacje do oceny ryzyka, rejestr majątku, szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.   

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień 02.04.2020 r., godz. 10.00.

  Rozmieszczenie hydrantów, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, rzuty budynku w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego II w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Wybór oferty w załączniku.

   

  • Ogłoszenie o zamówieniu (7).doc
   67 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Informacje do oceny ryzyka (2).docx
   43 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Rejestr majątku (1).xlsx
   54 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Szczegółowe warunki zamówienia (2).docx
   66 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst (2).docx
   88 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi.pdf
   1.01 MB Pobierz
  • Hydranty wewnętrzne.pdf
   3.6 MB Pobierz
  • Hydranty zewnętrzne.pdf
   697 KB Pobierz
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf
   18.75 MB Pobierz
  • Rzut 1 piętra ppoż. strefy.pdf
   2.36 MB Pobierz
  • Rzut 2 piętra (1)p.poż. strefy.pdf
   2.3 MB Pobierz
  • Rzut NP A0 p.poż strefy (1).pdf
   2.61 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -7.30 A0 (1) p.poż . strefy (1).pdf
   2.85 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -11.60 A0 p.poż.strefy (1).pdf
   880 KB Pobierz
  • Rzut WP A0 (1) p.poż. strefy (1).pdf
   2.75 MB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi II.pdf
   58 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert (4).pdf
   94 KB Pobierz
  • Wybór oferty ubezpieczenie.pdf
   100 KB Pobierz
 • 3/2020 dostawa leków

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę leków.

  Oferty należy składać do dnia lutego 28 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet:

  https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.20202 r. o godz. 10:15.

  SIWZ, ogłoszenie i formularze asortymentowe w załącznikach.

  Data wysłania ogłoszenia do DUUE 23.01.2020 r.

  Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert i wyznaczył go na dzień 5.03.2020 r. do godz. 10:00.

  Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenie w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania cd. w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   299 KB Pobierz
  • SIWZ - leki.doc
   97 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Leki pozostałe.xlsx
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Programy lekowe.xlsx
   45 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   108 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   146 KB Pobierz
  • odp. na pyt. II.pdf
   43 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   131 KB Pobierz
  • Wybór oferty leki.pdf
   184 KB Pobierz
 • 4/2020 Dostawa akcesoriów do rekonstrukcji piersi

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę akcesoriów do rekonstrukcji piersi.

  Termin składania ofert do dnia 04.02.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   443 KB Pobierz
  • SIWZ.doc
   148 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   50 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   46 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   51 KB Pobierz
 • 1/2020, Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia lutego 24 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin wysłania ogłoszenia o zamówienia do DUUE 17.01.2020 r.

  Zamawiający informuje, że SIWZ z formularzem asortymentowo-cenowym zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na  Platformie zakupowej po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 22.01.202 r. pod numerem  2020/S 015-030281

  SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączniku oraz na platformie zakupowej.

  Zamawiający zamieszcza w załączniku odpowiedzi na pytania wykonawców.

  Uczestnicy postępowania przetargowego 1/2020

  Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

  Zamawiający  informuje, że w dniu  19.02.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO  dotyczące SIWZ na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych  w części  1 zamówienia,  złożone przez Wykonawcę

  Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

  Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa  wykonawców do  przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej  informacji (tj. 19.02.2020 r. ) wskazując stronę do której przystępują.

  Treść odwołania w załączniku. 

  W związku z ze złożonym w dniu  19.02.2020 r. przez Wykonawcę Neomed Barbara Stańczyk  odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej   dotyczącym SIWZ na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych,  Zamawiający w oparciu o art. 182. ust. 5. ustawy z dnia 29.01.2004 r. (z póź. zmian.) Prawo zamówień publicznych,

  przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień   28.02.2020 r. do godziny 10:00.   Termin otwarcia ofert 28.02.2020 r. godz. 10:15. 

  Zmiana ogłoszenia w załączniku

   W  załączniku Zamawiający zamieszcza odpowiedź n na odwołanie wniesione w dniu 19.02.2020 r. przez firmę Neomed Barbara Stańczyk do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu nr 1/2020, na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, dot. części 1 zamówienia.

   Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień   6.03.2020 r. do godziny 10:00.   Termin otwarcia ofert 6.03.2020 r. godz. 10:15. Informacja dotycząca ponownej zmiany terminu i zmiana ogłoszenia w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  Zamawiający informuje, że umowy na część 1  i 5 zamówienia będą zawarte we wcześniejszym terminie  poza ustawą Pzp, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

   

  • ogłoszenie.pdf
   1.18 MB Pobierz
  • SIWZ.doc
   185 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   601 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   2.9 MB Pobierz
  • odwołanie.pdf
   1.03 MB Pobierz
  • Zmiana ogłoszenia.pdf
   63 KB Pobierz
  • odpowiedź na odwołanie.pdf
   426 KB Pobierz
  • zmiana terminu II.pdf
   52 KB Pobierz
  • zmiana ogłosznia II.pdf
   64 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   153 KB Pobierz
  • wybór oferty (strona).pdf
   322 KB Pobierz
 • 2/2020 Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

  Termin składania ofert do dnia 20.01.2020 r., do godz. 12.00.

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy, ochrona danych osobowych-RODO, opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w załączniku. 

  • Ogłoszenie.pdf
   68 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   15 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2.xls
   29 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy zał. nr 3.doc
   68 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   16 KB Pobierz
  • Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5.doc
   31 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   40 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   43 KB Pobierz
 • 31/2019 Dostawa preparatów do dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę preparatów do dezynfekcji.

  Termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r., do godziny 12:00.

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy, ochrona danych osobowych (RODO) w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego cd. w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   75 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał nr 1..docx
   14 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2..xlsx
   23 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy zał. nr 3..docx
   22 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4..docx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedź na pytanie.pdf
   145 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania cd..pdf
   149 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   51 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   44 KB Pobierz
 • 27/2019, Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro, w sprawie zamówienia na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala.

  Termin składania ofert do 10 12.2019 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Szpitala.

  Treść ogłoszenia oraz specyfikacji w załączniku.

  W załączeniu pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

 • 26/2019 dostawa gazów medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający informuje, że postępowanie pt. :Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen na rzecz Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi”, 

  nr referencyjny: ZP/52/GAZY MEDYCZNE /2019/UE zostało opublikowane - nr ogłoszenia w TED:  2019/S 224-549066.

  Data wysłania do DU UE 15.11.2019 r., data publikacji 20.11.2019 r.

   Jest to postępowanie grupowe prowadzone przez Szpital Praski Sp. z o.o.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/ w dniu 23.12.2019 roku, do godz. 09:20

 • 24/2019 odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych.

  Termin składania ofert do dnia 8.11.2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie i SIWZ w załączniku.

  Data ogłoszenia w BZP 30.10.2019 r.

  Lista złożonych ofert w załączniku.

  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie -odpady.pdf
   278 KB Pobierz
  • SIWZodpady.odt
   31 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.pdf
   44 KB Pobierz
  • wybór oferty E..pdf
   48 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa