RODO

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie (dalej: Szpital) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe IOD: 

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • kont.: 691 316 180, wtorek w godz. 8:00 – 12:00 oraz czwartek w godz. 12:00 –15:35.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Szpitala (teleinformatycznych
  i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w 5-11 RODO. Szpital utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dane są przetwarzane, przechowywane i archiwizowane zgodnie z  ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 06.11.2008 r. (tDz.U.2023.0.1545 t.j. z późn. zm.), ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28.04.2011r. (tekst jedn. Dz.U.20221 poz.1555z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 z późn.zm) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Szpitala (Polityka Ochrony Danych Osobowych, Regulamin archiwum dokumentacji medycznej).
 2. Szpital pozyskał Pani/Pana dane osobowe:
  1. w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana jako Pacjenta w Szpitalu lub jako przedstawiciela ustawowego/opiekuna Pacjenta Szpitala (dane medyczne),
  2. w wyniku dodatkowego, dobrowolnego wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocji zdrowia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. w celach niezbędnych do świadczenia usług zapewnienia opieki zdrowotnej i świadczeń zdrowotnych i prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji medycznej, wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 lit. c, h, i, j RODO),
  2. w celu realizacji praw pacjenta (art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO),
  3. w celu obsługi korespondencji, zgłaszanych skarg i skierowanych roszczeń przeciwko Szpitalowi (art.6 ust.1 lit. b i f RODO),
  4. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności, np. dochodzenie należności za odpłatne świadczenia zdrowotne (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  5. w celach zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom Szpitala i innym osobom przebywającym na terenie Szpitala poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  6. w celu zapewnienia opieki i odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  7. w celach związanych z marketingiem i promocją zdrowia (art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO).
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia tego Pacjenta.
 5. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Szpital nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane, w tym również dane dotyczące stanu zdrowia (dane medyczne) mogą być udostępniane:
 • instytucjom państwowym i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
 • Elektronicznej Platformie P1 w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w celu gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
 • podwykonawcom Szpitala w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,
 • kontrahentom i dostawcom usług dla Szpitala np. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne i organizacyjne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Szpitala czy też podmiotom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocji zdrowia, dane osobowe Pani/Pana mogą zostać udostępnione:
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Facebook Inc., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
 • właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych pacjentów. Okres przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, lecz nie dłużej jednak niż zezwalają terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych lub, gdy przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. Dane pozyskane w ramach monitoringu wizyjnego są przechowywane do 10 dni, a w przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Dane, w tym wizerunek i głos w celu w celach marketingowych będą przechowywane przez okres  nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, lecz nie dłużej niż 25 lat.  Okres przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, lecz nie dłużej jednak niż zezwalają terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych lub, gdy przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Szpital Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych ( 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie - poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia mailowo lub listownie na adres siedziby Administratora, znajdujący się w pkt 1.
 2. Szpital nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, gdy są one przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocji zdrowia. Wtedy mogą Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na przykład podmiotom z grupy Google. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest serwis Facebook, Instagram lub Youtube. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na w/w stronach internetowych tych portali społecznościowych.
 3. W Szpitalu, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez okres wymagany obowiązującymi przepisami, w tym przez okres co najmniej 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 ustawy z 11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. do upływu okresu przedawnienia roszczeń dla celów ich dochodzenia,
  3. dla celów podatkowych i rachunkowości przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
  4. przez okres 30 dni w przypadku nagrań z monitoringu,
  5. przez okres do 5 lat od dnia rejestracji rozmowy telefonicznej z zastrzeżeniem, że termin usunięcia tych danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. lecz nie dłużej jednak niż zezwalają terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych lub, gdy przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie w/w okresów nagrania z rozmów telefonicznych podlegają zniszczeniu.
 5. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 


 • Klauzula informacyjna – dla użytkowników Fanpage’a Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) Szpitala

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art.14 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie (dalej: Szpital) informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   Dane kontaktowe IOD:
   • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   • kont.: 691 316 180, wtorek w godz. 8:00 – 12:00 oraz czwartek w godz. 12:00 – 15:35.
  3. Administrator przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a Szpitala poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Szpitala, w zakresie:
   • danych identyfikacyjnych – imię, nazwisko, pseudonim (nick),
   • zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)– w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu portalu społecznościowego,
   • treści Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmów ewentualnie prowadzonych przez aplikację Messenger, FB i inne podobne aplikacje,
   • automatycznie zbieranych danych technicznych dotyczących wizyty Pani/Pana jako użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Pani/Pan korzystają, typ systemu operacyjnego itp.)
  4. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu:
   • Wyświetlanie reklam opublikowanych na fanpag’u Szpitala wyłącznie użytkownikom którzy wykazali zainteresowanie usługami Szpitala - podstawa prawna przetwarzania 6 ust. 1 lit. b RODO
   Prowadzenia fanapage’a Administratora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube w celu informowania za jego/ich pomocą o prowadzonej działalności, wydarzeniach oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów/u takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości - podstawa prawna przetwarzania  art. 6 ust. 1 lit. fb RODO
   • Dochodzenia roszczeń przez Administratora bądź innych użytkowników oraz obrona przed roszczeniami użytkowników - podstawa prawna przetwarzania 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku  wynikającego z ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
   • Podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Administratora, w których dane osobowe są przetwarzane;
   • Podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane współadministratorom serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube wymienionych w pkt 10 poniżej na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez te podmioty na zasadach określonych w pkt 11,
   Wszelkie interakcje Pani/Pana na profilu Administratora widoczne są dla  innych użytkowników.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   • Przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych
   • W ramach udostępnionych przez Panią/Pana komentarzy – do czasu usunięcia ich przez autora.
   • Zaprzestania obserwacji, polubienia fanppag’a.
   • Do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
   • Do upływu przedawnienia roszczeń administratora wobec użytkownika.
   • Przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa
  7. W związku z przetwarzaniem przez Szpital Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
   • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
   • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
   • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
   • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
   • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
  8. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage oraz pozostawiania przez Panią/ Pana komentarzy.
  10. Szpital jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:
   • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
   • Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
   • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)
   • YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 CherryAve, San Bruno, CA 94066, USA
   Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Szpital  ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.
  11. Dane osobowe Pani/Pana mogą zostać udostępnione:
   • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Facebook Inc., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;
   • właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
  12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest serwis Facebook, Instagram lub YouTube. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na w/w stronach internetowych tych portali społecznościowych.
  13. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa