Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie (dalej: Szpital) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa;
 2. Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) w Szpitalu od dnia 01.05.2022r. jest: Marta Słoka. Dane kontaktowe IOD:
  • e-mail: iod@szpitalmadalinskiego.pl
  • tel. kont.: 691 316 180; wtorek, środa i czwartek godz. 8:00 – 15:30.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Szpitala (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO. Szpital utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dane są przetwarzane, przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 06.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020r. poz. 849), Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28.04.2011 (tekst jedn. Dz.U.2021 poz.666 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 z późn.zm) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Szpitala (Polityka Ochrony Danych Osobowych, Regulamin archiwum dokumentacji medycznej).
 4. Szpital pozyskał Pani/Pana dane osobowe:
  • w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana jako Pacjenta w Szpitalu lub jako przedstawiciela ustawowego/opiekuna Pacjenta Szpitala (dane medyczne),
  • w przypadku dodatkowego, dobrowolnego wyrażenia przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przekazywania informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala (dane marketingowe).
 5. Pani/Pana dane medyczne przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do świadczenia usług zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 6. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 7. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Szpital nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane medyczne mogą być udostępniane:
  • instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
  • Elektronicznej Platformie P1 w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w celu gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych w zdarzeniach medycznych zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
  • podwykonawcom Szpitala w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,
  • firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne Szpitala zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane marketingowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Pani/Pana zgody.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych pacjentów.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Szpital Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
 12. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 13. W Szpitalu, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
 14. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa