https://szpitalmadalinskiego.pl/node/1283

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

  

Dokumenty potrzebne obcokrajowcom do skorzystania z opieki medycznej, poza granicami swojego państwa.

PACJENT UBEZPIECZONY NA PODSTAWIE KARTY EKUZ:

W przypadkach nagłych

  W przypadkach planowanych operacji/
planowego leczenia 
Kopia paszportu, Karty Pobytu       
Wymagany druk S2
Kopia karty EKUZ
Adres w państwie właściwym: 
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Adres pobytu w Polsce:
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

PACJENT Z KARTĄ POLAKA:

Kopia karty Polaka
Paszport/ Karta Pobytu

PACJENT UCHODŹCA:

Kopia karty pobytu
Kopia Identyfikatora z Ośrodka dla Uchodźców
 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla pacjentów:

1.   1. Pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa „Wniosek o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej/ odpisu książeczki zdrowia dziecka” (w załączniku).

Wniosek można złożyć:

a.   a) w Sekretariatach medycznych Oddziałów Szpitala,
b.   b) w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej,
c.   c) w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ,
d.   d) elektronicznie na adres statystyka@szpitalmadalinskiego.pl

2.   2. Kserokopia/wyciąg/odpis dokumentacji medycznej wydawana jest przez pracownika Działu Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Analiz w holu głównym w pokoju WYPISY osobie, której dokumentacja dotyczy lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej. 

3.   3. Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu x cena jednostkowa zgodna z obowiązującym Cennikiem Szpitala.

Cena jednostkowa kopii/wyciągu/odpisu ustalana jest na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 52 poz. 417 z 2009 roku. Informacje na temat aktualnej ceny uzyskać można w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ pod nr tel. 22 45 02 202.

Szpital nie wysyła kserokopii/wyciągu.odpisu dokumentacji medycznej pocztą ani drogą elektroniczną.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (POL-ANG)


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w celach naukowych:

1. Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej) do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki.

2. Wniosek składa się w Sekretariacie lub Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Analiz Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

3. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną na udostępnienie dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora student, doktorant lub słuchacz ustala z osobą nadzorującą termin wglądu do dokumentacji medycznej.

4. Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w Szpitalu.

5. Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych pacjenta.

6. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego.

7. Kopiowanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z cennikiem Szpitala.

8. Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba.

9. Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej oraz podpisuje oświadczenie.

10. Po napisaniu pracy naukowej student, doktorant, słuchacz proszony jest o przedłożenie do wglądu wyników pracy Dyrektorowi Szpitala.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - dla studenta

OŚWIADCZENIE STUDENTA