Praca u nas

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

ogłasza nabór na stanowisko:

                                             

                                                          LEKARZA ONKOLOGA KLINICZNEGO

Oferty należy kierować na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

Kontakt :  tel. 22 45 02 310.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 

                                          LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII 

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna.

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) tj.:
I. Wymagania podstawowe:
Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać:
-  tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
-  tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie anestezjologii,
-  co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza.

II. Wymagania dodatkowe :
-  mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia,
-  doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
-  znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,
-  znajomość Ustawy o zawodzie  Lekarza,
-  znajomość Ustawy - Prawa Pacjenta,
-  znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Publicznych.

III. Główne zadania :
-  Kierowanie Oddziałem Anestezjologii w połączeniu z udzielaniem świadczeń na rzecz Pacjentów
   Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny.
-  Organizowanie  kompleksowych świadczeń  udzielanych w  Oddziale Anestezjologii.
-  Nadzór nad realizacją świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w oddziale.
-  Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami.
-  Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania
    informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego
    funkcjonowania oddziału.

IV. Umiejętności:
-  umiejętności organizacyjne i zarządcze,                 
-  umiejętności interpersonalne.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii,
– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
– inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty
   potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru
   na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziału Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. Św.
   Rodziny (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182
   z późn.
zm.).

 DODATKOWE INFORMACJE :
– Dokumenty należy składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do
   oryginałów przedstawionych dokumentów,
– Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną w
   terminie do dnia 31 marca 2017 roku  na adres: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ
   ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,
– Na kopercie Kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres a także adnotację „Nabór na
   stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii”
– O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni
   telefonicznie.  W związku  z  powyższym w złożonej dokumentacji prosimy o podanie numeru telefonu.


                                        SEKRETARKA W SEKRETARIACIE DYREKTORA SZPITALA 


Zadania na stanowisku pracy:
- organizacja terminarza spotkań,
- udzielanie informacji interesantom,
- archiwizacja akt spraw załatwionych przez Dyrektora,
- prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dziennik korespondencji),
- realizacja zadań asystenckich oraz recepcyjnych sekretariatu Dyrektora.

Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy i duża samodzielność,
- obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- umiejętność redagowania pism i protokołowania,
- wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność,
- znajomość programów pakietu MS Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
- mile widziana znajomość języka angielskiego,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Sekretarka”  na adres: kadry@szpitalmadalinskiego.pl.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 28 LUTEGO 2017 ROKU.

Zgłoszenia, które wpłyną do Szpitala po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”